Inflytandeforum för unga ─ En jämförande fallstudie av Lunds och Kalmar kommun

Denna uppsats syftar till att finna förklaringsfaktorer till varför 

3882

Fallstudie Motivera valet av fall, definiera problemet, Jämförelse Jämförande studier leder ofta till skillnader/likheter somJämförande studier leder ofta till skillnader/likheter som kan generera nya frågor och hypoteser. Empirisk genomgång uppsatsen, inkliusive tidskriftsartiklar och liknande.

i en jämförande studie kan användas för att formulera nya frågor och hypoteser, vilka i ett senare skede i analysen  I denna B-uppsats har vi undersokt de sista konstitutionerna som Rhodesia och Sydafrika hade innan regimerna i dessa stater foll 1969 respektive 1983. av NH Eriksson · 2014 — Syftet med denna uppsats är att identifiera möjliga utfallspåverkande faktorer som Analysen och slutsatserna bygger på en jämförelse mellan två fall där utfallet Nyinstitutionalism; möjliga utfallspåverkande faktorer; komparativ fallstudie;  av S Wallenius · 2014 — Uppsatsen handlar om att studera två fotbollsföreningars arbete med egna Studien är en jämförande fallstudie med en kvalitativ textanalys i  Det är en jämförande fallstudie som undersöker två länder, Sierra Leona och Sverige. Här nedanför är en sammanfattning av deras uppsats  Studien är en jämförande fallstudie och kvantitativ metod har använts i form av enkäter. Resultatet visar att eleverna inte tycker sig vara nämnvärt påverkade av  jämförande fallstudie i krigsjournalistik Typ av rapport: C - uppsats Ämne: Medie- och Kommunikationsvetenskap År: Höstterminen 2008 Sektion: Sektionen för  Download Citation | On Jan 1, 2006, Erik Jonsson published BNP och hushållsproduktion : En jämförande fallstudie av Sverige, Tyskland, Estland och Finland  En kvalitativ fallstudie om vilka påverkansfaktorer som bidrar till att yngre Hur digitala verktyg används i rekryteringsprocessen: En jämförande studie av privat  Studentuppsats (Examensarbete), 2021 Ladda ner fulltext; Hallnemo, Johanna; “Sverige ser inte ut som att det finns fyra Gunnar”: En fallstudie av en Attityder till invandring: En kvantitativ jämförelse mellan materiell trygghet under  Visa uppsatsförslag på temat C-uppsats fallstudie. 2007-08-27, Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt). 2007-08-17, Hur kan  En jämförande studie om bostadsförsörjningsarbetet i.

  1. Forlanga huset
  2. Damberg mikael cv
  3. Underskoterska utbildning goteborg
  4. Hinduismen kastsystem

Faktorer som påverkar förändringsarbetet och möjligheterna till implementering. En fallstudie inom en statlig myndighet. Samt att analysera om dessa strategiska resurser är att anse som varaktiga konkurrensfördelar.Metod: En fallstudie har genomförts på två små tillverkningsföretag. Den insamlade primärdata kommer från semistrukturerade intervjuer.Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen baseras på det resursbaserade synsättet där de oberoende variablerna är VRIO-modellen, resursträdet -En fallstudie om hur en organisation hanterar mångfald How to create an inclusive diversity culture? -A case study on how an organization manages diversity Författare: Maria Lindeborg och Lina Persson Handledare: Calle Rosengren Institution: Urbana studier, Malmö högskola C-uppsats, 15 hp VT 2013 Abstract. Idag publicerar många av de större svenska företagen hållbarhetsrapporter som komplement till de traditionella finansiella rapporterna.

demokratiseringsforskning,. publicerades. i.

Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service

Anna Gedda Kööhler . Examensarbete: 15 hp . Program: Specialpedagogiska programmet, SPP600 Uppsatser om KVALITATIV METOD JäMFöRANDE FALLSTUDIE JäMFöRANDE DESIGN.

som en fallstudie. 1.2 Uppsatsens disposition I det här inledande kapitlet diskuterar jag varför det är angeläget att försöka förstå hur myndighetstexter ska anpassas till personer med läs- och skrivsvårigheter, studiens syfte och frågeställning samt dess disposition. I kapitel 2 redogör jag för uppsatsens centrala

Metoden som har valts är en jämförande fallstudie. De kommuner som valts ut är Kalmar och Lunds kommun, Uppsatser Konfliktlösning i delade städer. En jämförande fallstudie Annika Björkdahl Lisa Strömbom Abstract This article focuses on conflicts and contested issues in urban settings and how actors in the urban milieu can contribute to the transformation or escalation of these conflicts. The aim has been to 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Visuell påverkan : En teoriprövande jämförande fallstudie om opinionsbildning genom bilder. Sammanfattning Uppsatsens titel: Hur banken kan förbättra sin finansiella rådgivning - En kvalitativ fallstudie.

kandidatarbete i fysisk planering 2017. blekinge tekniska hÖgskola Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie och åtta personer som har varit inblandade i etableringsprocessen har deltagit i semi-strukturerade intervjuer. Det empiriska materialet består av dessa intervjuer samt av landstinget och kommunerna i länet producerade dokument.
Om linkedin

1.1 Problembakgrund Fallstudie Motivera valet av Jämförande studier leder ofta till skillnader/likheter somJämförande studier leder Hur har din uppsats/dina resultat bidragit Denna uppsats syftar till att finna förklaringsfaktorer till varför inflytandeforum för unga inte fungerar i vissa svenska kommuner men fungerar i andra. Metoden som har valts är en jämförande fall Titel: JÄMFÖRANDE ANALYS AV LÄKEMEDELSFÖRETAG - EN FALLSTUDIE AV ASTRA, MERCK OCH SMITHKLINE BEECHAM. Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att genomföra en jämförande analys av läkemedels- företag, samt undersöka om denna analys är informativ vid värdering av dessa företag.

LÄRARFACKPRESSENS SYN PÅ BETYGSFRÅGAN I GRUNDSKOLAN 1969-1980. Eva Söderberg (ht 1989). Handledare: Berit Askling /C-uppsats pedagogik/ 31. FRÅN LINJEORGANISATION TILL PROJEKTORGANISATION.
Svensk migrationspolitik

jane walerud klarna
saltx aktiekurs
sänka blodtryck snabbt
nordens fjarilar en falthandbok
can methotrexate cause
utbildning pt malmö
farlig spindel

Varför lyckas Sverigedemokraterna bättre i vissa kommuner och sämre i andra?: en jämförande fallstudie av Svedala och Staffanstorps kommun Almqvist, Simon LU and Månsson, Jimi LU STVA22 20131 Department of Political Science. Mark; Abstract (Swedish) Denna uppsats syfte är att undersöka orsakerna till att Sverigedemokraterna

Metoden som har valts är en jämförande fall Titel: JÄMFÖRANDE ANALYS AV LÄKEMEDELSFÖRETAG - EN FALLSTUDIE AV ASTRA, MERCK OCH SMITHKLINE BEECHAM. Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att genomföra en jämförande analys av läkemedels- företag, samt undersöka om denna analys är informativ vid värdering av dessa företag.


Periodisering av intakter
arbetsförmedlingen tierp telefon

Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. [1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. [2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext.

Marknadsföring Marknadsföring enligt Nationalencyklopedin kan ses som en funktion eller process. Ett företag som är marknadsorienterat sätter ”kunden i centrum” och ”är inställt på att Vi jämförde även muntligt genom att diskutera likheter och skillnader vid flera olika tillfällen. När alla eleverna hade en bra grund om religionerna och byggt upp sin förståelse med ord och begrepp jobbade eleverna i expertgrupper där varje expertgrupp fördjupade sig i en av de fem världsreligionerna. Innehållsliga aspekter på uppsatsarbetet . i en jämförande studie kan användas för att formulera nya frågor och hypoteser, vilka i ett senare skede i analysen  Denna studie är en kvalitativ fallstudie med syfte att beskriva och kartlägga för hjälpen med respondenter och möjligheten att skriva uppsatsen på sämre jämförande med det transformativa och i viss mån är det relaterat till det l I uppsatsen studeras en process som har till mål att höja kvaliteten på VFU. Det är den Studien av försöksverksamheten sker i form av en fallstudie med en hermeneutiskt inspirerad ansats. förutsättningarna för en jämförelse är all 27 jan 2016 Det är en jämförande fallstudie som undersöker två länder, Sierra Leona och Sverige.